IPO managed by Prabhu Capital

S.N.

Company's Name

1

Rara Bikas Bank Limited

2

Kankrebihar Bikas Bank Limited

3

Pashchimanchal Grameen Bikas Bank Limited

4

Professional Bikas Bank Limited

5

Shine Development Bank Limited

6

Gulmi Bikas Bank Limited

7

Khandbari Development Bank Limited

8

Bright Development Bank Limited

9

Civic Development Bank Limited

10

Commerz & Trust Bank Nepal Limited

11

Sindhu Bikas Bank Ltd.

12

Jhimruk Bikas Bank Ltd.

13

Mission Development Bank Ltd.

14

Sana Kishan Bikas Bank Ltd.

15

Manaslu Bikas Bank Ltd.

16.

Mount Makalu Development Bank Limited

17.

Nepal Community Development Bank Limited

18.

Samabridhi Bikas Bank Ltd.

19.

Century Commercial Bank Ltd.

20.

Jana Utthan Samudayik Laghubitta Bikas Bank Ltd.

21.

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

22.

Mirmire Microfinance Development Bank Limited

23

Nepal Grameen Bikas Bank Ltd

24

Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

25

Ghodighoda Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd